45. Зорилго төсөөлөгдсөн байх ёстой Зорилго төсөөлөл дээр тулгуурлагдсан байх ёстой. Бид нар өөрсдөө ...

Read More

42.Зорилгоо байнга харж сэргээх ёстой Дараагийнх нь зорилгоо заавал байнга харж сэргээх ёстой. Учир ...

Read More